blog, ιστολόγιο

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

δικηγορικό γραφείο

Αριθμ. Υ4α/147881 (ΦΕΚ Β 1851 25.11.2010) Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων

Posted on December 8, 2010 - Filed Under Uncategorized | Leave a Comment

Αριθμ. Υ4α/147881	(ΦΕΚ Β 1851 25.11.2010)

Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 "Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης" (ΦΕΚ Α' 129).

 2. Του άρθρου 2 του Ν.253 0/1997 "Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση
μισθολογίου του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των
ερευνητικών Ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ
Α' 218).

 3. Των Προεδρικών Διαταγμάτων 157/1991, 427/91, 98/93, 65/96 και 114/2000
περί αμοιβής ιατρικών πράξεων.

 4. Της υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 1320/1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ορισμός
νοσηλίου Νοσοκομείων" (ΦΕΚ Β' 99).

 5. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα" που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α)
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 6. Την αριθ. 2672/3-12-09 (ΦΕΚ 2408/Β/09) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομικών "καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη", αποφασίζουμε:

 Αρθρο 1:

Όροι-Προϋποθέσεις-Προγραμματισμός-Οργάνωση και Συμμετοχή

 1.	Καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη
διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του
τακτικού ωραρίου.

 Σε όλα τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) τα τακτικά
ιατρεία λειτουργούν καθημερινά τις πρωινές ώρες με τετράωρη τουλάχιστον
υποχρεωτική παρουσία ειδικευμένων ιατρών. Για τη λειτουργία τους έχουν
εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι βάσει αυτών εκδοθείσες
αποφάσεις.

 Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από
τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοσοκομείου,
βάσει πρότασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του, καθορίζονται οι τομείς της
Ιατρικής Υπηρεσίας, στους οποίους είναι δυνατή η λειτουργία πέραν του
τακτικού ωραρίου.

 Ο γενικός σχεδιασμός και ο έλεγχος της ολοήμερης λειτουργίας των
νοσοκομείων, που ανήκουν στο ΕΣΥ, πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, και
εκτάκτως όποτε χρειαστεί, από τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών.

 2.	Οι μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί του νοσοκομείου όλων των βαθμών, οι
πανεπιστημιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε
πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε
νοσοκομεία που ανήκουν στο ΕΣΥ, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το
επιστημονικό μη ιατρικό και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, μπορούν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου,
όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 3868/10 και στην παρούσα Κ.Υ.Α.

 Για την κάλυψη επιπλέον αναγκών μπορεί να συμμετέχει στη λειτουργία του
νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου και το επικουρικό προσωπικό όλων των
κλάδων, καθώς και οι ειδικευόμενοι ιατροί. Οι ιατροί συμμετέχουν στη
λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου, υπό την προϋπόθεση
ότι παρέχουν υπηρεσίες στην πρωινή λειτουργία των τακτικών ιατρείων
τουλάχιστον μία (1) ημέρα την εβδομάδα και δεν εφημερεύουν κατά τις ημέρες
αυτές. Ο αριθμός των περιστατικών, που εξετάζονται από κάθε ιατρό ανά
εβδομάδα μετά το τακτικό ωράριο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθμό
των αντίστοιχων πράξεων που διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό στο τακτικό
ωράριο.

 3. Η λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου δεν
πραγματοποιείται κατά τις ημέρες και ώρες της γενικής εφημερίας των
κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής
(πλην των Κυθήρων) και του Νομού θεσσαλονίκης. Στα νοσοκομεία αυτά στη
λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου τελούνται πράξεις με χρήση εξοπλισμού,
ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της γενικής εφημερίας.

 Αρθρο 2:

Δαπάνη-Έσοδα

 1. Η δαπάνη για την ιατρική επίσκεψη, τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και
επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού
ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, βαρύνει τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης
του ασθενούς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παροχών ή την ιδιωτική
ασφαλιστική του εταιρεία ή τον ίδιο τον ασθενή εφόσον προσέρχεται ως
ιδιώτης.

 2. Η αμοιβή για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, που
διενεργούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του
νοσοκομείου, καταβάλλεται στο νοσοκομείο, το οποίο έχει την υποχρέωση
είσπραξης, με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά ρυθμίσεις και τιμολόγια, από τον
ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς.

 Αν ο ασθενής δεν είναι ασφαλισμένος, καταβάλλει στο νοσοκομείο αμοιβή για
τις πράξεις αυτές με βάση το ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο.

 3. Για διαγνωσπκές και θεραπευτικές πράξεις που διενεργούνται από τον ίδιο
ιατρό συμπληρωματικώς στην επίσκεψη στο ιατρείο, όπως είναι γυναικολογικοί ή
καρδιολογικοί υπέρηχοι, ενδοσκοπήσεις, παρακεντήσεις, αμνιοκεντήσεις,
ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες, κλ.π. καταβάλλεται αμοιβή σύμφωνα με την
παρ. 2 αυτού του άρθρου επιπροσθέτως στην αμοιβή για επίσκεψη στην κατά την
πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου.

 4. Τα έσοδα από την ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία
κατατίθενται στο ταμείο του νοσοκομείου και εγγράφονται σε μοναδιαίο
λογαριασμό (ΚΑΕ και Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής, όπου στην τελική τους
μορφή διαχωρίζονται ιατρικές εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις,
απεικονιστικές εξετάσεις και θεραπευτικές επεμβάσεις), ο οποίος
παρακολουθείται προϋπολογιστικό και απολογιστικά. Διατίθενται κατά
προτεραιότητα για την κάλυψη εξόδων της ολοήμερης λειτουργίας, καθώς και
άλλων αναγκών του νοσοκομείου, τα οποία καταχωρούνται και παρακολουθούνται
κατά κατηγορία αντιστοίχως μετά έσοδα.

 Αρθρο 3:

Αμοιβή ιατρικών επισκέψεων

 1. Η αμοιβή για την επίσκεψη σε ιατρό που πραγματοποιείται κατά την πέραν
του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου καθορίζεται ως ακολούθως:

 Α. Για τους Πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν σε κλινικές, εργαστήρια
ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ όλης της χώρας: Καθηγητές
90 ευρώ

 Αναπληρωτές Καθηγητές 75 ευρώ
 Επίκουροι Καθηγητές 60 ευρώ

 Λέκτορες 45 ευρώ

 Β. Για τους ειδικευμένους ιατρούς Ε.Σ.Υ των:

 α) Νοσοκομείων των νομών Αττικής και θεσσαλονίκης καθώς και πόλεων, όπου
εδρεύουν Ιατρικές Σχολές:

 Συντονιστές - Δ/ντές 80 ευρώ
 Διευθυντές 75 ευρώ

 Επιμελητές Α' 60 ευρώ

 Επιμελητές Β' 45 ευρώ

 Επιμελητές Γ 30 ευρώ

 β) Των υπόλοιπων νοσοκομείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο γ:
Συντονιστές - Δ/ντές 55 ευρώ

 Διευθυντές 50 ευρώ
 Επιμελητές Α' 40 ευρώ

 Επιμελητές Β' 30 ευρώ

 Επιμελητές Γ 20 ευρώ

 γ) Των νοσοκομείων που εδρεύουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και
προβληματικές Α' κατηγορίας σύμφωνα με το Π.Δ 131/1987 (ΦΕΚ Α' 73), όπως
κάθε φορά ισχύει:

 Όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί 30 ευρώ.

 Άρθρο 4:

 Αμοιβές χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων

 Κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου μπορούν να
διενεργούνται σε εξωτερικούς ασθενείς μικρές χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες
επεμβατικές πράξεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία.

 Η αμοιβή των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, επιπλέον
του νοσηλίου και των υλικών, καθορίζεται για μικρή χειρουργική επέμβαση ή
άλλη επεμβατική πράξη που απαιτεί βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία: 150
ευρώ.

 Για επεμβάσεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία και
περιλαμβάνονται στο κατά τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ. 1320/1998, όπως
κάθε φορά ισχύει, κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, παρακρατείται από το
νοσοκομείο το σύνολο του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου, και αποδίδεται
στους γιατρούς η ως άνω αμοιβή. Για τις υπόλοιπες επεμβάσεις που απαιτούν
βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία και δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω Κοινή
Υπουργική Απόφαση παρακρατείται από το νοσοκομείο το ημερήσιο νοσήλιο πλέον
των υλικών ή φαρμάκων εκτός νοσηλίου, και της ως άνω αμοιβής. Η ταξινόμηση
των επεμβάσεων γίνεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 157/1991 (ΦΕΚ Α 62),
όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 Άρθρο 5:

Ποσοστά, όροι και προϋποθέσεις διάθεσης εσόδων από επισκέψεις, εξετάσεις
κλ.π.

 Το ποσοστό που παρακρατείται από το νοσοκομείο και το ποσοστό που
κατανέμεται στους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό που απασχολείται στην κατά
την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου καθορίζεται ως
εξής:

 Α. Οι ιατροί, που δέχονται ιατρικές επισκέψεις, αμείβονται κατά πράξη με το
60% της αμοιβής που καθορίζεται στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής. Το 40%
παρακρατείται από το νοσοκομείο. Όταν η επίσκεψη γίνεται σε πανεπιστημιακό
ιατρό, ποσοστό 10% της εισπραττόμενης αμοιβής για επίσκεψη αποδίδεται στον
ειδικό λογαριασμό της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997. Το ποσό αυτό
αφαιρείται από το ποσό που παρακρατείται από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

 Β. Η αμοιβή για τις χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις, όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής κατανέμεται ως εξής:

 1.	Ο πρώτος χειρουργός ή άλλος επεμβατικός γιατρός λαμβάνει το 60% του
ποσού ανά πράξη.

 2. Ο αναισθησιολόγος λαμβάνει το 20% του ποσού ανά πράξη.

 3. Ο δεύτερος χειρουργός ή άλλος γιατρός, αν υπάρχει, λαμβάνει 20% του
ποσού.

 4. Εάν δεν υπάρχει δεύτερος χειρουργός ή άλλος γιατρός, όπως και
αναισθησιολόγος, το αντίστοιχο ποσό αποδίδεται στον πρώτο χειρουργό ή άλλο
επεμβατικό γιατρό.

 Γ. Τα έσοδα που προέρχονται από κάθε ένα από τα εργαστήρια απεικόνισης και
πυρηνικής ιατρικής (in vivo εξετάσεις), καθώς και τις πράξεις συμβατικής
ακτινοθεραπείας κατανέμονται ως εξής:

 1.	Το 5% ανά πράξη αποδίδεται στον Καθηγητή-Δ/ντή ή τον Συντονιστή Δ/ντή
ως υπεύθυνο του εργαστηριακού τμήματος, που προγραμματίζει τον αριθμό και το
είδος των εξετάσεων, συνολικά για το τμήμα, με βάση και ανάλογες αποφάσεις
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου.

 Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν
επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού
ωραρίου σε εξωτερικούς ασθενείς.

 2. Το 30% ανά πράξη αποδίδεται στον ιατρό που εκτέλεσε την πράξη.

 3. Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί συνεργασία δύο (2) ειδικοτήτων, ο
συνεργαζόμενος ιατρός λαμβάνει το 10% ανά πράξη, σε διαφορετική περίπτωση
αποδίδεται ισομερώς στους λοιπούς γιατρούς και στο λοιπό επιστημονικό
προσωπικό που συμμετέχουν απασχολούμενοι στην κατά την πέραν του τακτικού
ωραρίου λειτουργία του εργαστηρίου ή του τμήματος.

 4. Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το 50% του συνόλου αποδίδεται στο ιατρικό, στο
λοιπό επιστημονικό μη ιατρικό και στο τεχνολογικό προσωπικό του τμήματος που
συμμετέχουν απασχολούμενοι στην κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου
λειτουργία του εργαστηρίου ή του τμήματος. Η κατανομή του υπολοίπου αυτού
ποσού κάθε εξέτασης γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου, μετά εισήγηση του Συντονιστή Διευθυντή ή Καθηγητή Διευθυντή.

 5. Το 50% ανά πράξη παρακρατείται από το νοσοκομείο για την κάλυψη των
υλικών και άλλων λειτουργικών εξόδων του με βάση την ανά εξέταση κοστολόγηση
του κάθε νοσοκομείου.

 Δ. Τα έσοδα που προέρχονται από τα βιοπαθολογικά, αιματολογικά, βιοχημικά,
ενδοκρινολογικά εργαστήρια, τα εργαστήρια ιστοσυμβατότητας και πυρηνικής
ιατρικής (in vitro εξετάσεις) και τα εργαστήρια μοριακής βιολογίας, μοριακής
γενετικής και κυτταρογενετικής, κατανέμονται ως εξής:

 Το 30% κατανέμεται στους ιατρούς και λοιπό προσωπικό και το 70%
παρακρατείται από το νοσοκομείο για την κάλυψη των υλικών και άλλα
λειτουργικά έξοδα με βάση την ανά εξέταση κοστολόγηση του κάθε νοσοκομείου.

 Το 30% που αποδίδεται στους ιατρούς και λοιπό προσωπικό κατανέμεται ως
εξής:

 α. Το 20% αποδίδεται στον Καθηγητή-Δ/ντή ή τον Συντονιστή Δ/ντή ως υπεύθυνο
του εργαστηριακού τμήματος που προγραμματίζει τον αριθμό και το είδος των
εξετάσεων, συνολικά για το τμήμα, με βάση και ανάλογες αποφάσεις του Δ.Σ.
του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το σύνολο
των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται
ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε
εξωτερικούς ασθενείς.

 β. Το 70% αποδίδεται ισομερώς στους ιατρούς και το επιστημονικό μη ιατρικό
προσωπικό, που διενεργούν εκτός τακτικού ωραρίου εργαστήριο. Σε κάθε
περίπτωση, κάθε ένας από τους ιατρούς αυτούς δεν μπορεί να υπερβεί το 80%
της αμοιβής του Καθηγητή ή του Συντονιστή Διευθυντή. Εάν προκύπτει υπόλοιπο,
αυτό παρακρατείται από το νοσοκομείο.

 γ. Ποσοστό ως το 10% αποδίδεται ισομερώς στο παραϊατρικό προσωπικό των
εργαστηρίων που απασχολούνται στη κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου
λειτουργία του νοσοκομείου. Η κατανομή του υπολοίπου αυτού ποσού κάθε
εξέτασης γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, μετά
εισήγηση του Συντονιστή Διευθυντή ή Καθηγητή Διευθυντή. Εάν προκύπτει
υπόλοιπο, αυτό παρακρατείται από το νοσοκομείο.

 Ε. Τα ποσά που προέρχονται από τα εργαστήρια παθολογικής ανατομίας και
κυτταρολογίας κατανέμονται ως εξής:

 α. Το 5% της πράξης αποδίδεται στον Καθηγητή-Δ/ντή ή τον Συντονιστή Δ/ντή,
που προγραμματίζει τον αριθμό και το είδος των εξετάσεων, συνολικά για το
τμήμα, με βάση και ανάλογες αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατόπιν
εισηγήσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το σύνολο των εξετάσεων που
διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να
υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός τακτικού ωραρίου. Στις εξετάσεις αυτές
δύναται να εντάσσονται και εκτός του τακτικού ωραρίου όσες παραπέμπονται από
Δημόσια νοσοκομεία και αντιστοίχως εκτός τακτικού ωραρίου όσες παραπέμπονται
από Ιδιωτικές κλινικές.

 β. Το 25% ανά πράξη αποδίδεται στον ιατρό που εκτέλεσε την πράξη.

 γ. Το 15% του συνόλου αποδίδεται στους λοιπούς γιατρούς, στο μη ιατρικό
επιστημονικό προσωπικό και το παραϊατρικό προσωπικό που απασχολούνται στην
κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του εργαστηρίου ή του
τμήματος. Η κατανομή του υπολοίπου ποσού κάθε εξέτασης γίνεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, μετά εισήγηση του Συντονιστή
Διευθυντή ή Καθηγητή Διευθυντή.

 δ. Το 55% ανά πράξη παρακρατείται από το νοσοκομείο για την κάλυψη των
υλικών και άλλα λειτουργικά έξοδα με βάση την ανά εξέταση κοστολόγηση του
κάθε νοσοκομείου.

 ΣΤ. Ιατροί ειδικοτήτων, που εκτός από την εξέταση στο ιατρείο, διενεργούν
και ειδικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές πράξεις, όπως αυτές ενδεικτικά
αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, αμείβονται με ποσοστό 10% της
προβλεπόμενης για την αντίστοιχη πράξη αμοιβής, επιπλέον της αμοιβής για την
εξέταση στο ιατρείο αφαιρουμένου του κάθε προσθετικού υλικού το οποίο
απαιτείται για την πράξη αυτή.

 Ζ. Το παραϊατρικό προσωπικό των εργαστηρίων των παραγράφων Γ, Δ και Ε που
απασχολείται στην κατά πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του
Νοσοκομείου, καθώς και το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό του
νοσοκομείου, π ου απασχολείται με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η
Διοίκηση κάθε Νοσοκομείου στην ολοήμερη λειτουργία, αμείβεται ανά ώρα
απασχόλησης, μετά το τακτικό τους ωράριο, έκαστος με οκτώ (8) ευρώ.

 Η. Ποσοστό 10% των ανωτέρω εσόδων που παρακρατούνται από το νοσοκομείο
αποδίδεται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια για την πρόσληψη και αμοιβή
επικουρικού προσωπικού των υγειονομικών μονάδων του ΕΣΥ, για αμοιβή
υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού και για αμοιβή των επιπλέον, πέρα των
αρχικά προβλεπομένων, εφημερίων, των φορέων ευθύνης της ΥΠΕ.

 Θ. Ποσοστό 20% των ανωτέρω εσόδων της ΥΠΕ δύναται να αποδίδεται από την
Υγειονομική Περιφέρεια σε άλλη ή άλλες, για την κάλυψη ανάλογων επιτακτικών
αναγκών.

 Άρθρο 6:

Πανεπιστημιακοί Γιατροί στο ΕΣΥ

 Οι πανεπιστημιακοί γιατροί της παραγράφου 2 του άρθρου 1 συμμετέχουν στην
ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου ολοήμερη λειτουργία, από 1-1-2011
αποκλειστικά σε χώρους του νοσοκομείου σε συνεργασία και με την αρμόδια ΥΠΕ.

 Για τη συμμόρφωση στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 11 του
Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α) τίθεται ως προθεσμία η 1-1-2011.

 Αρθρο 7:

Παραβίαση Κανόνων Συμμετοχής

 Στους ιατρούς του ΕΣΥ που παραβιάζουν τους κανόνες συμμετοχής στην ολοήμερη
λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου επιβάλλονται οι
ακόλουθες κυρώσεις: α) απαγόρευση συμμετοχής σε αυτήν για έξι μήνες, β)
απαγόρευση συμμετοχής σε αυτήν για δύο έτη, σε περίπτωση υποτροπής, γ)
οριστική απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής σε αυτήν, σε περίπτωση δεύτερης
υποτροπής. Η κύρωση αυτή λαμβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του
ιατρού, όταν πρόκειται για ιατρό του ΕΣΥ. Η κύρωση επιβάλλεται με απόφαση
του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών
(15 ημέρες) από την εισηγητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου. Η παραπάνω εισηγητική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή των έγγραφων εξηγήσεων
του ιατρού, αφού προηγουμένως παρέλθει διάστημα δέκα ημερών (10 ημέρες) από
την έγγραφη κλήση του. Η παράβαση των κανόνων συμμετοχής στην ολοήμερη
λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου από τους
πανεπιστημιακούς ιατρούς, της παρ.2 του άρθρου 1, συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα και εφαρμόζεται το άρθρο 4 του Ν.2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α).

 Αρθρο 8

 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Υ4α/ΓΠ οικ 40620/6-12-01
ΚΥΑ (Β' 1643) και η Υ4α/45653/21-12-01 (Β' 1723) όμοια.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
 • Print
 • email
 • Add to favorites
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Live
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • StumbleUpon

Comments

Leave a Reply